LA LOANS - השקעות נדל"ן בארה"ב

אופק משקיעה במימון התחדשות עירונית ב LA. ההשקעות מבטיחות ריבית מגובת נדל"ן עבור יזם אמריקאי למימון פרויקטים של התחדשות עירונית בשכונות West Hollywood & Vevice.

ההלוואות מול היזם וכוללות: ערבות אישית, של היזם, רישום DEED OF TRUST מדרגה שנייה אחרי הבנק , רישום הערה מסוג UCC על זכויות בחברות המחזיקות בנכסים.

שווי הגיוס כ–10 מיליון דולר

אופק משקיעה במימון התחדשות עירונית ב LA. ההשקעות מבטיחות ריבית מגובת נדל"ן עבור יזם אמריקאי למימון פרויקטים של התחדשות עירונית בשכונות West Hollywood & Vevice.

ההלוואות מול היזם וכוללות: ערבות אישית, של היזם, רישום DEED OF TRUST מדרגה שנייה אחרי הבנק , רישום הערה מסוג UCC על זכויות בחברות המחזיקות בנכסים.

שווי הגיוס כ–10 מיליון דולר